Tư Vấn Quản Trị Doanh Nghiệp

EzIR

  • Tư vấn Công bố thông tin và giải pháp EzIR

EzGSM

  • Tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ và giải pháp EzGSM

Quan hệ nhà đầu tư (IR)

  • Tư vấn Quan hệ Nhà đầu tư

Báo cáo Doanh nghiệp

  • Tư vấn Lập Báo cáo thường niên
  • Tư vấn Lập Báo cáo phát triển bền vững

Điều lệ - Quy chế

  • Tư vấn xây dựng, sửa đổi Điều lệ Quy chế, quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát